#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>

typedef unsigned char *String;	// こう書くと String は unsigned char * の代用になる.

int loadText(String path, String t, int siz) // TL-1のとは違う(改造).
{
  FILE *fp;
  unsigned char s[1000];
  int i = 0, j;
  if (path[0] == 34) { i = 1; } // ダブルフォールトがあればはずす.
  for (j = 0; ; j++) {
    if (path[i + j] == 0 || path[j + i] == 34)
      break; // ファイル名の末尾に来たらそこで終わり.
    s[j] = path[i + j];
  }
  s[j] = 0;
  fp = fopen(s, "rt"); // テキストモードでファイルを開く.
  if (fp == 0) { // ファイルを開けなかった.
    printf("fopen error : %s\n", path);
    return 1; // 失敗.
  }
  i = fread(t, 1, siz - 1, fp);
  fclose(fp);
  t[i] = 0; // 終端マークを書いておく.
  return 0; // 成功.
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#define MAX_TC 1000 // トークンコードの最大値.
String ts[MAX_TC + 1]; // トークンの内容(文字列)を記憶.
int tl[MAX_TC + 1]; // トークンの長さ.
unsigned char tcBuf[(MAX_TC + 1) * 10]; // トークン1つ当たり平均10バイトを想定.
int tcs = 0, tcb = 0;

int var[MAX_TC + 1];	// 変数.

int getTc(String s, int len) // トークン番号を得るための関数.
{
  int i;
  for (i = 0; i < tcs; i++) { // 登録済みの中から探す.
    if (len == tl[i] && strncmp(s, ts[i], len) == 0)
      break; // 見つかった!
  }
  if (i == tcs) {
    if (tcs >= MAX_TC) {
      printf("too many tokens\n");
      exit(1);
    }
    strncpy(&tcBuf[tcb], s, len); // 見つからなかったので新規登録.
    tcBuf[tcb + len] = 0; // 終端文字コード.
    ts[i] = &tcBuf[tcb];
    tl[i] = len;
    tcb += len + 1;
    tcs++;
    var[i] = strtol(ts[i], 0, 0);	// 定数だった場合に初期値を設定(定数ではないときは0になる).
  }
  return i;
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int isAlphabetOrNumber(unsigned char c)		// 変数名に使用できる文字かどうか.
{
  if ('0' <= c && c <= '9') return 1;
  if ('a' <= c && c <= 'z') return 1;
  if ('A' <= c && c <= 'Z') return 1;
  if (c == '_') return 1;
  return 0;
}

int lexer(String s, int tc[])		// プログラムをトークンコード列に変換する.
{
  int i = 0, j = 0, len; // i:今s[]のどこを読んでいるか、j:これまでに変換したトークン列の長さ.
  for (;;) {
    if (s[i] == ' ' || s[i] == '\t' || s[i] == '\n' || s[i] == '\r') {	// スペース、タブ、改行.
      i++;
      continue;
    }
    if (s[i] == 0)	// ファイル終端.
      return j;
    len = 0;
    if (strchr("(){}[];,", s[i]) != 0) {	// 1文字記号.
      len = 1;
    } else if (isAlphabetOrNumber(s[i])) { // 1文字目が英数字.
      while (isAlphabetOrNumber(s[i + len]))
        len++;
    } else if (strchr("=+-*/!%&~|<>?:.#", s[i]) != 0) { // 1文字目が普通の記号.
      while (strchr("=+-*/!%&~|<>?:.#", s[i + len]) != 0 && s[i + len] != 0)
        len++;
    } else {
      printf("syntax error : %.10s\n", &s[i]);
      exit(1);
    }
    tc[j] = getTc(&s[i], len);
    i += len;
    j++;
  }
}

int tc[10000];	// トークンコード.

enum { TcSemi = 0, TcDot, TcWiCard, Tc0, Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, Tc6, Tc7, Tc8, TcBrOpn, TcBrCls, TcSqBrOpn, TcSqBrCls, TcCrBrOpn, TcCrBrCls,
  TcEEq, TcNEq, TcLt, TcGe, TcLe, TcGt, TcPlus, TcMinus, TcAster, TcSlash, TcPerce, TcAnd, TcShr, TcPlPlus, TcEqu,
  TcComma, TcExpr, TcExpr0, TcTmp0, TcTmp1, TcTmp2, TcTmp3, TcTmp4, TcTmp5, TcTmp6, TcTmp7, TcTmp8, TcTmp9 };

char tcInit[] = "; . !!* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ( ) [ ] { } == != < >= <= > + - * / % & >> ++ = , !!** !!*** _t0 _t1 _t2 _t3 _t4 _t5 _t6 _t7 _t8 _t9";

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int phrCmp_tc[32 * 100], ppc1, wpc[9], wpc1[9]; // ppc1:一致したフレーズの次のトークンをさす, wpc[]:ワイルドカードのトークンの場所をさす.

int phrCmp(int pid, String phr, int pc) // HL-5のとは違う(改造).
{
  int i0 = pid * 32, i, i1, j, k, t;
  if (phrCmp_tc[i0 + 31] == 0) {
    i1 = lexer(phr, &phrCmp_tc[i0]);
    phrCmp_tc[i0 + 31] = i1;
  }
  i1 = phrCmp_tc[i0 + 31];
  for (i = 0; i < i1; i++) {
    t = phrCmp_tc[i0 + i];
    if (t == TcWiCard || t == TcExpr || t == TcExpr0) {
      i++;
      j = phrCmp_tc[i0 + i] - Tc0; // 後続の番号を取得.
      wpc[j] = pc;
      if (t == TcWiCard) {
        pc++;
  	     continue;
      }
      k = 0; // カッコの深さ.
      for (;;) {
        if (tc[pc] == TcSemi) break;
        if (tc[pc] == TcComma && k == 0) break;
        if (tc[pc] == TcBrOpn || tc[pc] == TcSqBrOpn) k++; // 手抜きで ( と [ を区別せずに数えている.
        if (tc[pc] == TcBrCls || tc[pc] == TcSqBrCls) k--;
        if (k < 0) break;
        pc++;
      }
      wpc1[j] = pc; // 式の終了位置を記憶.
      if (t == TcExpr && wpc[j] == pc) return 0; // "!!**"では、長さ0は不一致とする.
      if (k > 0) return 0; // カッコの深さがおかしい時も不一致とする.
      continue;
    }
    if (t != tc[pc]) return 0; // マッチせず.
    pc++;
  }
  ppc1 = pc;
  return 1; // マッチした.
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

typedef int *IntP; // こう書くと IntP は int * の代わりに使えるようになる.

enum { OpCpy = 0, OpCeq, OpCne, OpClt, OpCge, OpCle, OpCgt, OpAdd, OpSub, OpMul, OpDiv, OpMod, OpAnd, OpShr, 
  OpAdd1, OpNeg, OpGoto, OpJeq, OpJne, OpJlt, OpJge, OpJle, OpJgt, OpLop, OpPrint, OpTime, OpEnd };

IntP ic[10000], *icq; // ic[]:内部コード、icq:ic[]への書き込み用ポインタ.

void putIc(int op, IntP p1, IntP p2, IntP p3, IntP p4) // ic[]へ簡単に書き込むための便利関数.
{
  icq[0] = (IntP) op;
  icq[1] = p1;
  icq[2] = p2;
  icq[3] = p3;
  icq[4] = p4;
  icq += 5;
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

char tmp_flag[10]; // 一時変数の利用状況を管理.

int tmpAlloc() // 未使用の一時変数を確保.
{
  int i;
  for (i = 0; i < 10; i++) {
    if (tmp_flag[i] == 0) break;
  }
  if (i >= 10) {
    printf("tmpAlloc: error\n");
    return -1;
  }
  tmp_flag[i] = 1;
  return i + TcTmp0;
}

void tmpFree(int i) // 一時変数を未使用に戻す. ただし、指定されたトークンコードが一時変数でないときは何もしない.
{
  if (TcTmp0 <= i && i <= TcTmp9) {
    tmp_flag[i - TcTmp0] = 0;
  }
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int epc, epc1;	// exprのためのpcとpc1.

int exprSub(int priority);	// exprSub1()が参照するので、プロトタイプ宣言.
int expr(int j);

int exprSub1(int i, int priority, int op)	// 二項演算子の処理の標準形.
{
  int j, k;
  epc++;
  j = exprSub(priority);
  k = tmpAlloc();
  putIc(op, &var[k], &var[i], &var[j], 0);
  tmpFree(i);
  tmpFree(j);
  if (i < 0 || j < 0) return -1;
  return k;
}

int exprSub(int priority)
{
  int i = -1, e0 = 0; // iはここまでの計算結果が入っている変数のトークンコード番号.
  ppc1 = 0;
  if (phrCmp(99, "( !!**0 )", epc)) {	// かっこ.
    i = expr(0);
  } else if (tc[epc] == TcPlPlus) {	// 前置インクリメント.
    epc++;
    i = exprSub(2);
    putIc(OpAdd1, &var[i], 0, 0, 0);
  } else if (tc[epc] == TcMinus) {	// 単項マイナス.
    epc++;
    e0 = exprSub(2);
    i = tmpAlloc();
    putIc(OpNeg, &var[i], &var[e0], 0, 0);
  } else {		// 変数もしくは定数.
    i = tc[epc];
    epc++;
  }
  if (ppc1 > 0)
    epc = ppc1;
  for (;;) {
    tmpFree(e0);
    if (i < 0 || e0 < 0) return -1;	// ここまででエラーがあれば、処理を打ち切り.
    if (epc >= epc1) break;
    e0 = 0;
    if (tc[epc] == TcPlPlus) {		// 後置インクリメント.
      epc++;
      e0 = i;
      i = tmpAlloc();
      putIc(OpCpy, &var[i], &var[e0], 0, 0);
      putIc(OpAdd1, &var[e0], 0, 0, 0);
    } else if (TcAster <= tc[epc] && tc[epc] <= TcPerce && priority >= 4) {	// * / %
      i = exprSub1(i, 3, tc[epc] - TcAster + OpMul); // 左結合なので4より1小さくする.
    } else if (TcPlus <= tc[epc] && tc[epc] <= TcMinus && priority >= 5) {
      i = exprSub1(i, 4, tc[epc] - TcPlus + OpAdd); // 左結合なので5より1小さくする.
    } else if (tc[epc] == TcShr && priority >= 6) {
      i = exprSub1(i, 5, OpShr); // 左結合なので6より1小さくする.
    } else if (TcLt  <= tc[epc] && tc[epc] <= TcGt  && priority >= 7) {
      i = exprSub1(i, 6, tc[epc] - TcLt  + OpClt); // 左結合なので7より1小さくする.
    } else if (TcEEq  <= tc[epc] && tc[epc] <= TcNEq  && priority >= 8) {
      i = exprSub1(i, 7, tc[epc] - TcEEq  + OpCeq); // 左結合なので8より1小さくする.
    } else if (tc[epc] == TcAnd && priority >= 9) {
      i = exprSub1(i, 8, OpAnd); // 左結合なので9より1小さくする.
    } else if (tc[epc] == TcEqu && priority >= 15) {
      epc++;
      e0 = exprSub(15);	// 右結合なので15のまま.
      putIc(OpCpy, &var[i], &var[e0], 0, 0);
    } else
      break;
  }
  return i;
}

int expr(int j)
{
  int i, k, old_epc = epc, old_epc1 = epc1, s[19]; // epc, epc1を保存する.
  if (wpc[j] == wpc1[j]) return 0;
  for (k = 0; k < 9; k++) { // wpc[], wpc1[]を保存する.
    s[k]   = wpc [k];
    s[k + 9] = wpc1[k];
  }
  s[18] = ppc1; // ppc1を保存する.
  epc = wpc [j]; // epc, epc1を準備してexprSub()を呼び出す.
  epc1 = wpc1[j];
  i = exprSub(99);
  if (epc < epc1) return -1; // 式を最後まで解釈できなかったらエラー.
  epc = old_epc; // 保存しておいた変数をすべて復元する.
  epc1 = old_epc1;
  for (k = 0; k < 9; k++) {
    wpc [k] = s[k];
    wpc1[k] = s[k + 9];
  }
  ppc1 = s[18];
  return i;
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// → ここから下は全部HL-8で新規追加(ここより上は一切変化なし)

enum { IfTrue = 0, IfFalse = 1 };

void ifgoto(int i, int not, int label)
{
  int j = wpc[i];
  if (j + 3 == wpc1[i] && TcEEq <= tc[j + 1] && tc[j + 1] <= TcGt) { // 条件式の長さが3トークンで、真ん中が比較演算子だったら.
    putIc(((tc[j + 1] - TcEEq) ^ not) + OpJeq, &var[label], &var[tc[j]], &var[tc[j + 2]], 0);
  } else {
    i = expr(i);
    putIc(OpJne - not, &var[label], &var[i], &var[Tc0], 0);
    tmpFree(i);
  }
}

int tmpLabelNo;

int tmpLabelAlloc()
{
  char s[10];
  sprintf(s, "_l%d", tmpLabelNo);
  tmpLabelNo++;
  return getTc(s, strlen(s));
}

#define BInfSiz		10

int binf[BInfSiz * 100], bd, lbd; // binf:block-info, bd:block-depth, lbd:loop-block-depth

enum { BlkIf = 1, BlkFor };
enum { IfLabel0 = 1, IfLabel1 };
enum { ForLopBgn = 1, ForCont, ForBrk, ForLbd0, ForWpc01, ForWpc11, ForWpc02, ForWpc12 };

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// → HL-8での新規追加の範囲終了

int compile(String s)
{
  int pc, pc1, i, j;
  IntP *icq1, *icp;
  pc1 = lexer(s, tc);
  tc[pc1++] = TcSemi;	// 末尾に「;」を付け忘れることが多いので、付けてあげる.
  tc[pc1] = tc[pc1 + 1] = tc[pc1 + 2] = tc[pc1 + 3] = TcDot;	// エラー表示用のために末尾にピリオドを登録しておく.
  icq = ic;
  for (i = 0; i < 10; i++) { // 一時変数をすべて未使用にする.
    tmp_flag[i] = 0;
  }
  tmpLabelNo = 0;
  bd = lbd = 0;
  for (pc = 0; pc < pc1; ) { // コンパイル開始.
    int e0 = 0, e2 = 0;
    if (phrCmp( 1, "!!*0 = !!*1;", pc)) { // 単純代入.
      putIc(OpCpy, &var[tc[wpc[0]]], &var[tc[wpc[1]]], 0, 0);
    } else if (phrCmp(10, "!!*0 = !!*1 + 1; if (!!*2 < !!*3) goto !!*4;", pc) && tc[wpc[0]] == tc[wpc[1]] && tc[wpc[0]] == tc[wpc[2]]) {
      putIc(OpLop, &var[tc[wpc[4]]], &var[tc[wpc[0]]], &var[tc[wpc[3]]], 0);
    } else if (phrCmp( 9, "!!*0 = !!*1 + 1;", pc) && tc[wpc[0]] == tc[wpc[1]]) { // 高速化のために+1専用の命令を用意(せこくてすみません).
      putIc(OpAdd1, &var[tc[wpc[0]]], 0, 0, 0);
    } else if (phrCmp( 2, "!!*0 = !!*1 + !!*2;", pc)) { // 加算.
      putIc(OpAdd, &var[tc[wpc[0]]], &var[tc[wpc[1]]], &var[tc[wpc[2]]], 0);
    } else if (phrCmp( 3, "!!*0 = !!*1 - !!*2;", pc)) { // 減算.
      putIc(OpSub, &var[tc[wpc[0]]], &var[tc[wpc[1]]], &var[tc[wpc[2]]], 0);
    } else if (phrCmp( 4, "print !!**0;", pc)) { // print.
      e0 = expr(0);
      putIc(OpPrint, &var[e0], 0, 0, 0);
    } else if (phrCmp( 0, "!!*0:", pc)) {	// ラベル定義命令.
      var[tc[wpc[0]]] = icq - ic;	// ラベルに対応するicqを記録しておく.
    } else if (phrCmp( 5, "goto !!*0;", pc)) { // goto.
      putIc(OpGoto, &var[tc[wpc[0]]], &var[tc[wpc[0]]], 0, 0); // OpGotoの仕様変更.
    } else if (phrCmp( 6, "if (!!**0) goto !!*1;", pc)) {
      ifgoto(0, IfTrue, tc[wpc[1]]);
    } else if (phrCmp( 7, "time;", pc)) {
      putIc(OpTime, 0, 0, 0, 0);
    } else if (phrCmp(11, "if ( !!**0 ) {", pc)) {	// 	ブロックif.
      bd += BInfSiz;
      binf[bd] = BlkIf;
      binf[bd + IfLabel0] = tmpLabelAlloc(); // 条件不成立のときの飛び先.
      binf[bd + IfLabel1] = 0;
      ifgoto(0, 1, binf[bd + IfLabel0]); // 条件を満たさなければ、binf[bd + IfLabel0]へgotoする.
    } else if (phrCmp(12, "} else {", pc) && binf[bd] == BlkIf) {
      binf[bd + IfLabel1] = tmpLabelAlloc(); // else節の終端.
      putIc(OpGoto, &var[binf[bd + IfLabel1]], &var[binf[bd + IfLabel1]], 0, 0);
      var[binf[bd + IfLabel0]] = icq - ic;	// ラベルに対応するicqを記録しておく.
    } else if (phrCmp( 13, "}", pc) && binf[bd] == BlkIf) {
      if (binf[bd + IfLabel1] == 0) {
        var[binf[bd + IfLabel0]] = icq - ic;	// ラベルに対応するicqを記録しておく.
      } else {
        var[binf[bd + IfLabel1]] = icq - ic;	// ラベルに対応するicqを記録しておく.
      }
      bd -= BInfSiz;
    } else if (phrCmp(14, "for (!!***0; !!***1; !!***2) {", pc)) {	// for文
      bd += BInfSiz;
      binf[bd] = BlkFor; // ブロックのタイプ.
      binf[bd + ForLopBgn] = tmpLabelAlloc(); // ループの頭に戻る用.
      binf[bd + ForCont ] = tmpLabelAlloc(); // continue用.
      binf[bd + ForBrk  ] = tmpLabelAlloc(); // break用.
      binf[bd + ForLbd0 ] = lbd; // 古い値を保存.
      binf[bd + ForWpc01 ] = wpc [1];
      binf[bd + ForWpc11 ] = wpc1[1];
      binf[bd + ForWpc02 ] = wpc [2];
      binf[bd + ForWpc12 ] = wpc1[2];
      lbd = bd;
      e0 = expr(0);
      if (wpc[1] < wpc1[1]) {	// !!***1に何らかの式が書いてあった.
        ifgoto(1, IfFalse, binf[bd + ForBrk]); // 最初から条件不成立ならbreakへ.
      }
      var[binf[bd + ForLopBgn]] = icq - ic;	// ラベルに対応するicqを記録しておく.
    } else if (phrCmp(15, "}", pc) && binf[bd] == BlkFor) {
      var[binf[bd + ForCont]] = icq - ic;	// ラベルに対応するicqを記録しておく.
      i = binf[bd + ForWpc01];
      j = binf[bd + ForWpc02];
      if (i + 3 == binf[bd + ForWpc11] && j + 2 == binf[bd + ForWpc12] && tc[i] == tc[j] && tc[i + 1] == TcLt && tc[j + 1] == TcPlPlus) {
        // !!***1が「i < ?」かつ、!!***2が「i++」だったら(変数名はiじゃなくてもいいけど、共通である必要がある).
        putIc(OpLop, &var[binf[bd + ForLopBgn]], &var[tc[i]], &var[tc[i + 2]], 0);
      } else {
        wpc [1] = binf[bd + ForWpc01];
        wpc1[1] = binf[bd + ForWpc11];
        wpc [2] = binf[bd + ForWpc02];
        wpc1[2] = binf[bd + ForWpc12];
        e2 = expr(2);
        if (wpc[1] < wpc1[1]) {	// !!***1に何らかの式が書いてあった.
          ifgoto(1, IfTrue, binf[bd + ForLopBgn]);
        } else {
          putIc(OpGoto, &var[binf[bd + ForLopBgn]], &var[binf[bd + ForLopBgn]], 0, 0);
        }
      }
      var[binf[bd + ForBrk]] = icq - ic;	// ラベルに対応するicqを記録しておく.
      lbd = binf[bd + ForLbd0]; // 以前の値を復元.
      bd -= BInfSiz;
    } else if (phrCmp(16, "continue;", pc) && lbd > 0) {
      putIc(OpGoto, &var[binf[lbd + ForCont]], &var[binf[lbd + ForCont]], 0, 0);
    } else if (phrCmp(17, "break;", pc) && lbd > 0) {
      putIc(OpGoto, &var[binf[lbd + ForBrk ]], &var[binf[lbd + ForBrk ]], 0, 0);
    } else if (phrCmp(18, "if ( !!**0 ) continue;", pc) && lbd > 0) {
      ifgoto(0, IfTrue, binf[lbd + ForCont]);
    } else if (phrCmp(19, "if ( !!**0 ) break;", pc) && lbd > 0) {
      ifgoto(0, IfTrue, binf[lbd + ForBrk ]);
    } else if (phrCmp( 8, "!!***0;", pc)) {	// これはかなりマッチしやすいので最後にする.
      e0 = expr(0);
    } else
      goto err;
    tmpFree(e0);
    tmpFree(e2);
    if (e0 < 0 || e2 < 0) goto err;
    pc = ppc1;
  }
  if (bd > 0) {
    printf("block nesting error (bd=%d, lbd=%d, pc=%d, pc1=%d\n", bd, lbd, pc, pc1);
    return -1;
  }
  putIc(OpEnd, 0, 0, 0, 0);
  icq1 = icq;
  for (icq = ic; icq < icq1; icq += 5) { // goto先の設定.
    i = (int) icq[0];
    if (OpGoto <= i && i <= OpLop) {
      icp = *icq[1] + ic;
      while ((int) icp[0] == OpGoto) { // 飛び先がOpGotoだったら、さらにその先を読む(最適化).
        icp = *icp[2] + ic;
      }
      icq[1] = (IntP) icp;
    }
  }
  return icq1 - ic;
err:
  printf("syntax error : %s %s %s %s\n", ts[tc[pc]], ts[tc[pc + 1]], ts[tc[pc + 2]], ts[tc[pc + 3]]);
  return -1;
}

void exec()
{
  clock_t t0 = clock();
  IntP *icp = ic;
  int i;
  for (;;) {
    switch ((int) icp[0]) {
    case OpNeg:   *icp[1] = - *icp[2];     icp += 5; continue;
    case OpAdd1:  (*icp[1])++;         icp += 5; continue;
    case OpMul:   *icp[1] = *icp[2] * *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpDiv:   *icp[1] = *icp[2] / *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpMod:   *icp[1] = *icp[2] % *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpAdd:   *icp[1] = *icp[2] + *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpSub:   *icp[1] = *icp[2] - *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpShr:   *icp[1] = *icp[2] >> *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpClt:   *icp[1] = *icp[2] < *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpCge:   *icp[1] = *icp[2] >= *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpCle:   *icp[1] = *icp[2] <= *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpCgt:   *icp[1] = *icp[2] > *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpCeq:   *icp[1] = *icp[2] == *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpCne:   *icp[1] = *icp[2] != *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpAnd:   *icp[1] = *icp[2] & *icp[3]; icp += 5; continue;
    case OpCpy:   *icp[1] = *icp[2];      icp += 5; continue;
    case OpPrint:
      printf("%d\n", *icp[1]);
      icp += 5;
      continue;
    case OpGoto:              icp = (IntP *) icp[1]; continue;
    case OpJge: if (*icp[2] >= *icp[3]) { icp = (IntP *) icp[1]; continue; } icp += 5; continue;
    case OpJle: if (*icp[2] <= *icp[3]) { icp = (IntP *) icp[1]; continue; } icp += 5; continue;
    case OpJgt: if (*icp[2] > *icp[3]) { icp = (IntP *) icp[1]; continue; } icp += 5; continue;
    case OpJeq: if (*icp[2] == *icp[3]) { icp = (IntP *) icp[1]; continue; } icp += 5; continue;
    case OpJne: if (*icp[2] != *icp[3]) { icp = (IntP *) icp[1]; continue; } icp += 5; continue;
    case OpJlt: if (*icp[2] < *icp[3]) { icp = (IntP *) icp[1]; continue; } icp += 5; continue;
    case OpTime:
      printf("time: %.3f[sec]\n", (clock() - t0) / (double) CLOCKS_PER_SEC);
      icp += 5;
      continue;
    case OpEnd:
      return;
    case OpLop:
      i = *icp[2];
      i++;
      *icp[2] = i;
      if (i < *icp[3]) {
        icp = (IntP *) icp[1];
        continue;
      }
      icp += 5;
      continue;
    } 
  }
}

int run(String s)
{
  if (compile(s) < 0)
    return 1;
  exec();
  return 0;
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int main(int argc, const char **argv)
{
  unsigned char txt[10000];
  int i;
  lexer(tcInit, tc);
  if (argc >= 2) {
    if (loadText((String) argv[1], txt, 10000) == 0) {
      run(txt);
    }
    exit(0);
  }
  for (;;) { // Read-Eval-Print Loop.
    printf("\n>");
    fgets(txt, 10000, stdin);
    i = strlen(txt);
    if (txt[i - 1] == '\n') { // 末尾に改行コードが付いていればそれを消す.
      txt[i - 1] = 0;
    }
    if (strncmp(txt, "run ", 4) == 0) {
      if (loadText(&txt[4], txt, 10000) == 0) {
        run(txt);
      }
    } else if (strcmp(txt, "exit") == 0) {
      exit(0);
    } else {
      run(txt);
    }
  }
}